Thủ tục hành chính: Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát - Bình Dương

Thông tin

Số hồ sơ: T-BDU-117345-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng