Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-188702-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.
- Qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng