Thủ tục hành chính: Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-147443-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận; Văn bản thẩm định; Văn bản về các thông tin quy hoạch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng