Thủ tục hành chính: Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-135980-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng Bình Định
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng