Thủ tục hành chính: Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-126605-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngay nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng