Thủ tục hành chính: Xác nhận, thẩm định hồ sơ của đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận, thẩm định hồ sơ của đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-112012-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 34 ngày kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ (04 ngày thẩm định hồ sơ 30 ngày niêm yết công khai)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẩm định, xác nhận hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng