Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-245001-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng