Thủ tục hành chính: Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-235981-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 02 làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận nguyên liệu thuỷ sản khai thác làm thành 02 bản, 01 bản giao cho chủ hàng xuất khẩu, 01 bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng