Thủ tục hành chính: Xác nhận nguồn gốc gỗ, lâm sản khác ngoài gỗ - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận nguồn gốc gỗ, lâm sản khác ngoài gỗ - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-035927-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về nguồn gốc gỗ, lâm sản khác ngoài gỗ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng