Thủ tục hành chính: Xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã thông thường xin vận chuyển - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã thông thường xin vận chuyển - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-085418-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm hoặc Hạt Kiểm lâm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Pháp chế Thanh tra Chi cục Kiểm lâm hoặc Hạt Kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục kiểm lâm
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng