Thủ tục hành chính: Xác nhận nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-BS240
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Kiểm lâm địa bàn
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: - Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh)
- Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc lâm sản)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận trên bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng