Thủ tục hành chính: Xác nhận máy móc, thiết bị đồng bộ của dây truyền sản xuất công nghiệp - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận máy móc, thiết bị đồng bộ của dây truyền sản xuất công nghiệp - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-059237-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng