Thủ tục hành chính: Xác nhận khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép liên quan đến thiết bị X-quang y tế chẩn đoán - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép liên quan đến thiết bị X-quang y tế chẩn đoán - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-041656-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Xác nhân Khai báo: 10 ngày; Cấp giấy đăng ký, giấy phép, gia hạn: 70 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép Giấy xác nhận Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng