Thủ tục hành chính: Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu kinh tế, khu công nghiệp cho tổ chức có liên quan - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu kinh tế, khu công nghiệp cho tổ chức có liên quan - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-149261-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng