Thủ tục hành chính: Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế - Bộ Tài chính

Thông tin

Số hồ sơ: B-BTC-049634-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Đăng ký thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục Hải quan (Cục Thuế Xuất nhập khẩu)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan (Cục Thuế Xuát nhập khẩu)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế các tỉnh, thành phố, các Sở Kế hoạch Đầu tư và Ban, ngành có liên quan (nếu có)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo đối với trường hợp không xác nhận; Văn bản xác nhận trong trường hợp người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; Văn bản xác nhận nợ thuế trong trường hợp người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (còn nợ thuế)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng