Thủ tục hành chính: Xác nhận hồ sơ xin sửa chữa nhỏ - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ xin sửa chữa nhỏ - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-086227-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng