Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xác nhận hồ sơ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-016748-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng