Thủ tục hành chính: Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-106377-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 02 ngày sau khi nộp hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng