Thủ tục hành chính: Xác nhận đơn xin miễn giảm học phí - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin miễn giảm học phí - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-105187-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Xã, Phường, Thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân Xã, Phường, Thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trả ngay trong buổi
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng