Thủ tục hành chính: Xác nhận đơn xin miễn, giảm án phí - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin miễn, giảm án phí - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-120076-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận đơn xin miễn, giảm án phí
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng