Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã, thị trấn - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã, thị trấn - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-025540-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Đối với hộ gia đình, cá nhân có một trong các loại giấy tờ về Quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 50 của Luật Đất đai: Không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Đối với hộ gia đình, cá nhân không có một trong các loại giấy tờ về Quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 50 của Luật Đất đai: Không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng