Thủ tục hành chính: Xác nhận đối với người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945, người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa Cách mạng tháng 8 năm 1945 - Điện Biên

Thông tin

Số hồ sơ: T-DBI-BS279
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp Xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng