Thủ tục hành chính: Xác nhận đối tượng xin vào cơ sở bảo trợ xã hội - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đối tượng xin vào cơ sở bảo trợ xã hội - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-240345-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng