Thủ tục hành chính: Xác nhận đổi giấy phép, chuyển địa đỉêm kinh doanh dịch vụ Karaoke - Thái Bình

Thông tin

Số hồ sơ: T-TBH-064047-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, Thành Phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (Thành Phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng