Thủ tục hành chính: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được tặng thưởng huân, huy chương - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được tặng thưởng huân, huy chương - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-111850-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng