Thủ tục hành chính: Xác nhận để Cục Đường bộ Việt Nam công bố tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh sau thời gian khai thác thử - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận để Cục Đường bộ Việt Nam công bố tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh sau thời gian khai thác thử - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-076242-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng