Thủ tục hành chính: Xác nhận đề án bảo vệ môi trường - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đề án bảo vệ môi trường - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-101999-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Cao Lãnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng