Thủ tục hành chính: Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS568
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, xác nhận đặng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Trường hợp chưa xác nhận, phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được đóng dấu xác nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng