Thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-053943-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước
Thời hạn giải quyết: + Trước ngày 01/11 năm trước năm tổ chức đối với trường hợp thương nhân đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước trước ngày 01/10 của năm trước năm tổ chức;
+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ đối với trường hợp thương nhân đăng ký trước ngày khai mạc hội chợ triển lãm thương mại chất nhất 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng