Thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ/triển lãm thương mại ở nước ngoài - Bộ Công Thương

Thông tin

Số hồ sơ: B-BCT-034077-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Xúc tiến thương mại
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Xúc tiến thương mại (Phòng Quản lý Xúc tiến thương mại)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trước ngày 01/11 của năm trước năm tổ chức (trong trường đăng ký theo hướng dẫn tại điểm a Khoản 1 Mục 3 Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng