Thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-BS85
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Qua Bưu điện
+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng