Thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-024347-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND các huyện, xã, phường có liên quan
Cách thức thực hiện: Tổ chức/Cá nhân có đề nghị xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ dự án, chủ cơ sở biết về việc chấp nhận hồ sơ hoặc không chấp nhận hồ sơ bản cam kết bảo vệ môi trường
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng