Thủ tục hành chính: Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS575
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người có yêu cầu thực hiện trực tiếp tại Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, trường hợp cần xác minh thì có thể kéo dài nhưng không quá 60 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú tại khu vực biên giới làm con nuôi.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng