Thủ tục hành chính: Xác nhận công bố hợp quy phân bón vô cơ - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận công bố hợp quy phân bón vô cơ - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS259
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp thông qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo xác nhận công bố hợp quy.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng