Thủ tục hành chính: Xác nhận có quốc tịch Việt Nam - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận có quốc tịch Việt Nam - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS116
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tư pháp, Công an tỉnh Hà Nam, các cơ quan, tổ chức liên quan
Cách thức thực hiện: Cách 1: Người có yêu cầu nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp. Cách 2: Thông qua cha, mẹ hoặc người giám hộ (đối với những trường hợp người chưa thành niên, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự) và nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp.Cách 3: Gửi qua đường bưu điện đến Sở Tư pháp (Giấy tờ trong trường hợp này phải được chứng thực theo đúng quy định pháp luật)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ (Đối với trường hợp có đủ cơ sở xác định quốc tịch Việt Nam); 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ (Đối với trường hợp không có đủ giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam hoặc nghi ngờ tính xác thực của giấy tờ trong hồ sơ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam. Trường hợp không đủ cơ sở xác định có quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản cho công dân
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng