Thủ tục hành chính: Xác nhận Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa 2 hộ gia đình, cá nhân - Sơn La

Thông tin

Số hồ sơ: T-SLA-095972-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ kgi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng