Thủ tục hành chính: Xác nhận chưa đăng ký bảo hiểm thất nghiệp - Ninh Bình

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận chưa đăng ký bảo hiểm thất nghiệp - Ninh Bình

Số hồ sơ: T-NBI-BS94
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng