Thủ tục hành chính: Xác nhận cho đối tượng chính sách để miễm giảm thu tiền sử dụng đất, lệ phí tiền sử dụng đất - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận cho đối tượng chính sách để miễm giảm thu tiền sử dụng đất, lệ phí tiền sử dụng đất - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-018095-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận đơn
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng