Thủ tục hành chính: Xác nhận cấp giấy phép xây dựng tạm - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận cấp giấy phép xây dựng tạm - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-074896-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cán bộ Địa chính-Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Công thương huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng