Thủ tục hành chính: Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-248821-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng