Thủ tục hành chính: Xác nhận bản khai chế độ của thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ trần (mai táng phí và trợ cấp một lần) - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận bản khai chế độ của thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ trần (mai táng phí và trợ cấp một lần) - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS07
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng