Thủ tục hành chính: Xác nhận Bản khai cá nhân đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận Bản khai cá nhân đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-239705-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng