Thủ tục hành chính: Xác minh giải quyết đơn Tố cáo (Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) - Thái Bình

Thông tin

Số hồ sơ: T-TBH-028902-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại bộ phận Một cửa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trụ sở tiếp dân của tỉnh hoặc gián tiếp qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc ( Vụ việc phức tạp thời hạn giải quyết là 90 ngày làm việc )
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Kết luận về nội dung tố cáo, Quyết định xử lý tố cáo
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng