Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xác minh giải quyết đơn Khiếu nại lần 2 (Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Xác minh giải quyết đơn Khiếu nại lần 2 (Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-028934-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh hoặc các sở ngành có liên quan
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc (Vụ việc phức tạp thời hạn giải quyết là 60 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng