Thủ tục hành chính: Xác định và cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong trường hợp thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Xác định và cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong trường hợp thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-239686-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân xã
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận khuyết tật (cấp lại)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng