Thủ tục hành chính: Xác định lại giới tính - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Xác định lại giới tính - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-116627-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.
Trường hợp cần xác minh thêm thì được kéo dài không quá 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (bản chính); Bản chính Giấy khai sinh được ghi chú nội dung được xác định lại dân tộc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng