Thủ tục hành chính: Xác định lại dân tộc - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Xác định lại dân tộc - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-116615-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ Trường hợp cần xác minh thêm thì được kéo dài không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) mẫu TP/HT-2010-TĐCC.1; (Bản sao) mẫu TP/HT-2010-TĐCC.1.a
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng