Thủ tục hành chính: Xác định lại dân tộc - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Xác định lại dân tộc - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-119190-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác định lại dân tộc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng