Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Xác định lại dân tộc - Hải Phòng

Thông tin

Số hồ sơ: T-HPG-151935-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc (trường hợp phải xác minh thì thời hạn kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định xác định lại dân tộc; Bản chính giấy khai sinh đã được xác định lại dân tộc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng