Thủ tục hành chính: Xác định giá trị tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước và xác định giá trị tài sản trong xử lý vụ án - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Xác định giá trị tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước và xác định giá trị tài sản trong xử lý vụ án - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-070419-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 2 tuần; đối với vụ việc cần giải quyết ngay, thì thời gian giải quyết xong trong ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng